Основною метою діяльності Центру є забезпечення якісного підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ та організацій для задоволення потреб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій у високопрофесійних фахівцях.

Головними завданнями Центру є:

–   надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям,  посадовим особам місцевого самоврядування, працівникам державних підприємств, установ і організацій (далі – слухачі) відповідно до чинного законодавства;

–   забезпечення виконання державного замовлення та угод з післядипломної освіти державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ і організацій;

–   надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

Відповідно до головних завдань Центр:

–   визначає зміст освіти з урахування потреб замовників відповідно до  державних стандартів в освітній галузі “Державне управління”;

–   визначає форми та засоби проведення навчального процесу;

–   затверджує навчальні програми післядипломної освіти за погодженням із замовниками, МОН та Головдержслужбою;

–   розробляє та погоджує із обласною державною адміністрацією, обласною Радою і Головдержслужбою щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації, які затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації;

–   залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців вищих навчальних закладів, у тому числі іноземних, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;

–   співпрацює із навчальними закладами, у тому числі іноземними, в галузі післядипломної освіти;

–   укладає з державними підприємствами, установами і організаціями, іншими юридичними та фізичними особами договори про надання освітніх послуг;

–   надає освітні та інші платні послуги, передбачені законодавством;

–   провадить видавничу діяльність;

–   у межах своєї компетенції проводить наукову та методичну діяльність:

  • організовує науково-методичні і науково-практичні конференції, симпозіуми, інші заходи за участю вітчизняних та іноземних фахівців, обмін викладачами;
  • організовує разом із зацікавленими організаціями підготовку і опублікування наукових і науково-методичних праць;
  • розробляє та запроваджує програми наукової діяльності, проводить дослідно-експериментальні роботи на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій тощо;

–   бере участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва;

–   взаємодіє з Центром сприяння інституційному розвитку державної служби з питань:

  • удосконалення системи щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань  та запровадження незалежного оцінювання кандидатів на посади державних службовців під час добору, призначення та просування їх по службі;
  • організації підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців;
  • організації проведення наукових досліджень і прикладних розробок у сфері державної служби;
  • поширення інформації з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції, впровадження передового вітчизняного і міжнародного досвіду;

–   взаємодіє з управлінням державної служби Головного управління державної служби України у Вінницькій області за напрямами:

– вивчення потреби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації та перепідготовці державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;

– надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги у галузі післядипломної освіти;

– ведення комп’ютерного кількісного обліку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли навчання у Центрі;

– проведення наукової та аналітичної роботи;

– поширення досвіду роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань організації післядипломної освіти;

– проводить іншу діяльність, яка відповідає основним завданням Центру і не суперечить чинному законодавству.