Бібліотека Центру пропонує:

Англійська мова
 1. Get 200! Exam course for Ukraine. Book 1. Marta Rosinska, Lynda Edwards, Malcolm Mann, Steven Taylore-Knowles. – Macmillan, 2016.
 2. Essential Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Elementary Learners of English: With Answers. Raymond Murphy. – Cambridge University Press, 2015.
 3. English Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate Students: With Answers Edition. Raymond Murphy. – Cambridge University Press, 2015.
Гендерна політика
 1. Гендер і державна політика (Переклад з англ..). – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 335 с.
 2. Гендерні аспекти державної служби: Монографія. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002 – 335 с.
 3. Бабич О.Б. Дослідження гендерних проблем та стереотипів професійного середовища очима студентів. // Вісник НАДУ – 2018. – №3 с.119-130.
 4. Гонюкова Л.В.Педченко Н.С. Сучасний механізм упровадження гендерної політики та його критика. // Вісник НАДУ – 2016. – №2 с.114-120.
 5. Скорик М.М., Педченко Н.С. Міжнародний досвід упровадження гендерних питань в управління та його критика. // Вісник НАДУ – 2016. – №3 с.99-107.
 6. Пашко І.С. Гендерна політика в системі державної служби України. // Вісник НАДУ – 2018. – №3 с.165-170.
 7. Уряд упроваджує механізм гендерної рівності (Залучення жінок до ухвалення рішень у країні). // Уряд кур’єр – 2017. – 19 жовтня с.3.
 8. Пашко І.С. Гендерна політика в системі державної служби України. // Вісник НАДУ – 2018. – №3 с.165-170.
 9. Жінки, які ухвалюють важливі рішення (фотодовідка). //Уряд кур’єр – 2016. – 8 березня с.2.
 10. Лосіхін О. Використання досвіду інституції Європейського союзу в удосконаленні нормативного забезпечення гендерної спрямованості державного управління. // Вісник  НАДУ – 2012. – №3 с.232-239.
Децентралізація
 1. Ткачук А. Про децентралізацію, успіхи, ризики і роль парламенту. // Дзеркало тижня – 2017. – №1, с.2.
 2. Тітов М. Про деякі проблеми і питання децентралізації влади в Україні. // Місцеве самоврядування – – №11 с.2-4.
 3. Мороз О. Досвід Польщі в рамках реформи децентралізації. // Місцеве самоврядування – 2017. – №11 с.76-79.
 4. Децентралізація – ефективна частина антикорупційної стратегії. // Урядовий кур’єр – 2018. – 20 червня с.2.
 5. Мацюкін А. Децентралізаця та адміністративно-територіальний устрій. // Дерслужбовець – 2016. – №2, с.24-28.
 6. Децентралізація: соціально-економічні передумови вибору. // Голос України -2016. – 27 травня, с.4
 7. Трохименко О. Децентралізація на тлі боротьби світогляд. // Віче – 2016. – №1/2 с.56-57.
 8. Мацюкін А. Децентралізація та адміністративно-територіальний устрій. // Держслужбовець. – 2016. – №2, с.24-28.
 9. Дмитренко Л. Більшість українців вважають децентралізацію ефективною, у її необхідності переконані понад 60% населення. // Уряд. Кур’єр – 2019. – 5 березня, с.1-2.
 10. Бориславська О., Заверуха І., Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України. – К.: Наукове видання, 2012. – 125 с.
Ділове мовлення
 1. Шевчук С.В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців). – К.: Алерта, 2015. – 448 с.
 2. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник-4-те вид. виправлене и доповнене. – К.: Алерта, 2012. – 428 с.
 3. Понормарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного. – К.: Либідь, 2013. -360 с.
 4. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник 2-ге видання, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. -256 с.
 5. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360 с.
 6. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств та громадян. – Донецьк: Сталкер, 1999. -352 с.
 7. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2004. – 312 с.
 8. Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. Українська мова професійного спілкування: Навчальний посібник. 4-те видання. – К.: «Каравела». – 352 с.
 9. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник. За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. -572 с.
 10. Яковлева А.М., Афонська Т.М. Сучасний тлумачний словник української мови. – Харків ГОРСІНГ ПЛЮС, 2010. – 672 с.
 11. Тлумачний словник-мінімум української мови: близько 9 тис. слів 3-є видання, випр. і доповнене (уклали Л.О.Ващенко О.М.Єфімов). – К.: Довіра, 2004. – 607 с..
 12. Новий тлумачний словник української мови у трьох томах. Укладачі: Василь Яременко, Оксана Сліпушко. – К.: Видавництво «Аконіт», 2007.
 13. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління. – К.: Атіка, 2005. – 240 с.
Дотримання норм етикету
 1. ДанильчукЛ.А. Основы имиджа и этикета: Учебное пособие. – К.: Кондор, 2004. – 234 с.
 2. Діловий етикет. – К.: «Альтерпрес», 1998. – 320 с.
 3. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин. Навч.посіб. – К.: Кондор, 2008. – 356 с.
 4. Толкованов В.В., Щербак Н.В., Василевська Т.Е. Впровадження стандартів публічної етики на місцевому і регіональному рівнях: українська практика та Європейський досвід. – К.: Тов. «Поліграфічний центр» «Крамар», 2008. – 211 с.
 5. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Академвидав», 2004. – 280 с.
 6. Этикет (полный справочник). (Авт.-сост. Любовь Орлова). – Минск: Харвест, 2009. – 480 с.
 7. Конфлікт інтересів: коли він виникає і що з ним робити? // Держслужбовець – 2017. – №10, с.34-32.
Екологія
 1. Жаркова И.А. Хозяйственная деятельность и состояние окружающей среды. – К.: Наук.думка. – 168 с.
 2. Батлук В.А. Основи екології: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 519 с.
 3. Єкология и єкономика: Справ. О.Ф.Балацкий, П.Г.Вакулюк, В.М.Власенко. – К.: Политиздат Украины. – 308 с.
 4. В.Я.Шевчук, Ю.М. Сталкін, Г.О.Білявський Екологічне управління: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.
 5. Розанов Б.Г. Основы учения об окружающей среде: Учеб.пособие. – М: Изд-во Моск ун-та. – 376 с.
 6. Энергетика: История, настоящее и будущее. Электроэнергетика и охрана окружающей среды. Функционирование энергетики в современном мире. – К.:, 2011. – 392 с.
 7. Вінниччина: загальні й регіональні екологічні проблеми. Навч. Посібник. – Вінниця, 2005. – 138 с.
 8. Гальчак С.Д. Поділля: природа, людина, еволюція, історичний розвиток (кліматичний фактор в історичному антропосоціогенезі). – Кам’янець-Подільський: П.П Мошак М.І., 2006 – 368 с.
 9. Бакуменко В.Д., Проскура М.І., Холота В.І. Сучасні підходи до вирішення проблем Чорнобильської зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення. – К.: Вид-во НАДУ, 2000. – 152 с.
Електронне урядування
 1. Дубов Д.В., Дубова С.В. Основи електронного урядування. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.
 2. Клименко І.В., Линьков К.О. Технології електронного урядування. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 1092 с.
 3. Система електронного документообігу с.-256-263. В книзі Іванова Т.В. Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360 с.
 4. Системи електронного документообігу с.-211-246. В книзі Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. Навч.посібник. – К.: Либідь, 2004. -312 с.
 5. Електронне урядування та електронна демократія: навч.посіб: у 15 ч. (за заг. редакцією А.І Семенченка,  В.М.Дрешпака). – К., 2017.
Лідерство
 1. Пірен М.І. Маніпулятивні впливи професійно-духовного лідерства та управлінської культури власної еліти-шлях до успішності реформ в Україні. // Вісник НАДУ. – 2017 – №3 с.3-9
 2. Нефф Т.Дж. Уроки лидеров/Т.Дж.Нефф.Д.М.Ситрин. – М.:ООО «Издательство АСТ», 2003. – 487 с.
 3. Байхєм, Уильям, С.Смит, Одри Б., Пизи, Мєтью Дж. Воспитай своего лидера. Как находить, развивать и удерживать талантливых руководителей.: Пер.с англ. – М.: Издательство дом «Вильямс», 2002.-416 с.
 4. Шихненко Д.В. Особливості та природа харизми в конституюванні інноваційного політичного лідерства. // Вісник НАДУ. – 2017 – №3 с.3-9.
 5. Концепція ефективного лідерства та управління с. 101-128. В книзі Воронкова В.Г. Менеджмент у державних організаціях: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 256 с.
 6. Сутність лідерства с. 191-204. В книзі В.Л. Ортинський, З.Р. Кисіль, М.В. Ковалів. Управління в органах виконавчої влади України. Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.
Психологія
 1. Цимбалюк І.М. Психологія управління: Навч. Посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 624 с.
 2. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навч.посібник. – К.: Тов «УВПК»ЕксОб», 2001. – 512 с.
 3. Е.І. Ходаківський, Ю.В. Богоявленська, Т.П. Грабар. Психологія управління. Навчальний посібник. – К.: Центр Учбової літератури, 2008. – 608 с.
 4. Корпоративна культура. Навчальний посібник. Під заг. ред. Г.Л. Хаєта. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с.
 5. Кайдалов Д.П., Суименко Е.И. Психология единоначалия и коллегиальности: Вопросы теории и практики взаимодействия руководителя и коллектива. – М.: Мысль. -254 с.
 6. Томсон П. Самоучитель общения. – СПб: Питер, 200 – 256 с.
 7. Карнеги Дейл. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. (Пер.с англ. Ф.П.Красавина). – К.: Наук.думка, – 224 с.
 8. Каган В.Е. Искусство общения. Что такое психотерапия? – М.: ЭКСМО-Пресс, 1998 – 384 с.
 9. Джей Э. Шмузинг: золотое правило успеха (Э.Джей; Пер.с англ. Н.Зотиной) – М.: ООО «Издательбство «Астрель»: ООО «Издательство АСТ» 2000. – 266 с.
 10. Морозов А.В. Психология влияния. – «Питер», 2000. – 512 с.
 11. Обозов Н.Н. Психология работы с людьми: Советы руководителю. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 205 с.
 12. Петрик Фосис 30 минут для овладения методами мотивации персонала. – М.: Издательство «Лори», 2001. – 109 с.
Лідерство
 1. Пірен М.І. Маніпулятивні впливи професійно-духовного лідерства та управлінської культури власної еліти-шлях до успішності реформ в Україні. // Вісник НАДУ. – 2017 – №3 с.3-9
 2. Нефф Т.Дж. Уроки лидеров/Т.Дж.Нефф.Д.М.Ситрин. – М.:ООО «Издательство АСТ», 2003. – 487 с.
 3. Байхєм, Уильям, С.Смит, Одри Б., Пизи, Мєтью Дж. Воспитай своего лидера. Как находить, развивать и удерживать талантливых руководителей.: Пер.с англ. – М.: Издательство дом «Вильямс», 2002.-416 с.
 4. Шихненко Д.В. Особливості та природа харизми в конституюванні інноваційного політичного лідерства. // Вісник НАДУ. – 2017 – №3 с.3-9.
 5. Концепція ефективного лідерства та управління с. 101-128. В книзі Воронкова В.Г. Менеджмент у державних організаціях: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 256 с.
 6. Сутність лідерства с. 191-204. В книзі В.Л. Ортинський, З.Р. Кисіль, М.В. Ковалів. Управління в органах виконавчої влади України. Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.
Художня література
 1. Ліна Костенко. Записки українського самашедшего. (Перлини сучасної літератури). – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. – 416 с.
 2. Велика книга мудрості: Афоризми та крилаті вислови. За ред. Григорія Латника. – К.: Арій, 2014. – 616 с.
 3. В мире мудрых мыслей (Автор-составитель А.О.Давтян) – М:ЗАО «ОЛМА Медина Групп», 2007. – 608 с.
 4. Костенко Л.В. Берестечко: Історичний роман. – К.: Укр.письменник, 1999. – 157 с.
 5. Омар Хайям и персидские поэты Х-ХVІ веков /под ред. В.П. Бутромеева. – М.: БЕЛЫЙ ГОРОД, 2008. – 416 с.
 6. Костенко Л.В. Мадонна перехресть. – К.: Либідь, 2012. – 112 с.
 7. Костенко Ліна. ТРИСТА ПОЕЗІЙ. Вибрані вірші. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. -416 с.
 8. Костенко Л.В. Берестечко: іст.роман /автор післямов І.Дзюба, В.Панченко/; іл..С.Якутовича. – К.: Либідь, 2010. – 232 с.
 9. ПОЕЗІЯ: Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус -2-ге вид., доп. – К.: Наук.думка, 2000. – 272 с.
 10. Бортняк А.А. Важке щастя. Вибрані поеми та віршовані цикли з авторськими коментарями. – Вінниця, Континент-Прим, 2003. – 200 с.
 11. Гончар О.Т. Твоя зоря: Роман. – К. – 360 с.
 12. Стус В. Палимпсесты = Палімпсести. – Харьков: Фолио, 2010. – 284 с.
 13. Нецензурний Стус. Книга у 2-х частинах Упорядкування Богдана Підгірного. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 320 с.